Biblioteca:
Lexislación laboral en galego


 

Estatuto dos Traballadores

(Texto Refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, BOE 29.03.95, con entrada en vigor o 1º de maio de 1995)


Estatuto dos Traballadores (75K)


  Lei da Seguridade Social    |    Lei de Procedemento Laboral