Pequeno vocabulario
galego-inglés-castelán
(2)anteriores | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X

H I

Home Man Hombre

Hórreo Granary Hórreo

Hotel Hotel Hotel

Hoxe Today Hoy

Illa Island Isla

Interruptor Switch Interruptor

 
L

Lacón Shoulder of pork Lacón

Langosta Crayfish Langosta

Leite Milk Leche

Ler Read Leer

Limpar Clean Limpiar

Lixo Garbage Basura

Lonxe Far Lejos

Lua Moon Luna

Lume Fire Fuego

Luz Light Luz

 
M

Máis More Más

Man Hand Mano

Mandar Send Enviar

Mañá Morning
Tomorrow
Mañana

Mapa Map Mapa

Mar Sea Mar

Marisco Seafood Marisco

Meiga Witch Bruja

Menos Less Menos

Mensaxe Message Mensaje

Mexillón Mussel Mejillón

Mil Thousand Mil

Misto Match Cerilla

Moito Much Mucho

Morango Strawberry Fresa

Moreno Dark Moreno

Morno Warm Templado

Mostrador Counter Mostrador

Muiñeira Galician
traditional dance
Muiñeira, baile
gallego tradicional

Muller Woman Mujer

 
N O

Nada Nothing Nada

Noite Night Noche

Nome Name Nombre

Nove Nine Nueve

Oito Eight Ocho

Onda Wave Ola

Onde? Where? Donde?

Onte Yesterday Ayer

Ovo Egg Huevo

 
P

Pan Bread Pan

Pano Handkerchief Pañuelo

Paraugas Umbrella Paragüas

Pasaporte Passport Pasaporte

Pasaxe Passage Pasaje

Paxaro Bird Pájaro

Pazo Noble house Casa señorial gallega

Pechado Closed Cerrado

Pedra Stone Piedra

Peirao Quay Muelle

Peixe Fish Pescado

Pensión Boarding-house Pensión

Percebe Barnacle Percebe

Perdido Lost Perdido

Perigo Danger Peligro

Pescada Hake Merluza

Peto Pocket Bolsillo

Plataforma Platform Andén

Polbo Octopus Pulpo

Policía Policeman Policía

Polo Chicken Pollo

Ponte Bridge Puente

Porco Pork Cerdo

Porta Door Puerta

Porto Port Puerto

Praia Beach Playa

Prato Dish Plato

Privado Private Privado

 
Q R

Queixo Cheese Queso

Quente Hot Caliente

Repetir Repeat Repetir

Revisor Ticket collector Revisor

Revista Magazine Revista

Río River Río

Rir Laugh Reír

Rota Route Ruta

Roupa Clothing Ropa

Roxo Blond Rubio

Rúa Street Calle

Rubio Red-haired Pelirrojo

 
S

Saba Sheet Sábana

Século Century Siglo

Seis Six Seis

Selo Stamp Sello

Serán Afternoon Tarde

Sete Seven Siete

Sinal Sign Señal

Sol Sun Sol

Sorriso Smile Sonrisa

 
T

Tarde Late Tarde

Taxi Taxi Taxi

Teléfono Phone Teléfono

Terra Land Tierra

Tren Train Tren

Tres Three Tres

Troco Change Cambio

 
U V

Un One Uno

Vaca Caw Vaca

Vaso Glass Vaso

Vender Sell Vender

Verde Green Verde

Vinte Twenty Veinte

Viño Wine Vino

Voo Flight Vuelo

 
X

Xabrón Soap Jabón

Xamón Ham Jamón

Xantar Have lunch Almorzar

Xeo Ice Hielo

Xoia Jewel Joya

Xornal Newspaper Periódico