Pequeno vocabulario
galego-inglés-castelán
(1)A | B | C | D | E | F | G | seguintes

A

Abaixo Down Abajo

Aberto Open Abierto

Acampar Camp Acampar

Agasallo Present, gift Regalo

Agulla Needle Aguja

Alcohol Alcohol Alcohol

Alfándega Customs-house Aduana

Alfinete Pin Alfiler

Almorzar Have breakfast Desayunar

Alugar Rent Alquilar

Allo Garlic Ajo

Amar Love Amar

Ameixa Clam Almeja

Amiga Friend n.f. Amiga

Amigo Friend n.m. Amigo

A modo Slow Despacio

Andar Walk Andar

Animal Animal Animal

Antes Before Antes

Aquí Here Aquí

Ar Wind Aire

Árbore Tree Arbol

Area Sand Arena

Asado Roast Asado

Atopar Find Econtrar

Auga Water Agua

Augardente Galician spirit
"burning water"
Orujo

Autoestrada Motorway Autopista

Avión Aeroplane Avión

Axente Agent Agente

 
B

Bacallao Cod Bacalao

Barco Ship Barco

Beiravía Border Arcén

Bicicleta Bicycle Bicicleta

Billa Tap Grifo

Botiquín First aid kit Botiquín

Brétema Fog Niebla

Broa Corn bread Pan de maíz

Bus Bus Bus

 
C

Cabalo Horse Caballo

Cadeira Chair Silla

Caldo Broth, galician soap Caldo, sopa gallega

Cama Bed Cama

Can Dog Perro

Cando? When? Cuando?

Canto? How much? Cuanto?

Capela Chapel Capilla

Carballeira Oakwood Robledo

Carraspeira Cold Resfriado

Carta Letter Carta

Cartos Money Dinero

Castelo Castle Castillo

Castro Celtic village Castro, poblado celta

Catedral Cathedral Catedral

Catro Four Cuatro

Cear Have dinner Cenar

Cedo Soon Temprano

Cen Hundred Cien

Cervexa Beer Cerveza

Cinco Five Cinco

Cocho Pig Cerdo

Cogumelo Mushroom Seta

Coitelo Knife Cuchillo

Comprar Buy Comprar

Consigna Left luggage office Consigna

Conta Bill Cuenta

Corredor Corridor Pasillo

Crego Priest Sacerdote

Cuarto Room Habitación

Culler Spoon Cuchara

Cunca Cup Taza

Chave Key Llave

Chipirón Squid Calamar

Chourizo Pork sausage Chorizo

Chover Rain Llover

 
D E

Deitarse Go to bed Acostarse

Dentro Inside Dentro

Dereita Right Derecha

Descansar Rest Descansar

Dez Ten Diez

Día Day Día

Difícil Difficult Difícil

Discoteca Disco Discoteca

Doado Easy Fácil

Doce Sweet Dulce

Dolmen Dolmen Dolmen

Dous Two Dos

Doutor Doctor Doctor

Durmir Sleep Dormir

Empanada Pie (meat) Empanada

Empregado Employee Empleado

Encrucillada Crossroads Cruce

Equipaxe Luggage Equipaje

Erguerse Get up Levantarse

Escola School Escuela

Espectáculo Show Espectáculo

Esquerda Left Izquierda

Estación Station Estación

Estrada Road Carretera

 
F G

Farmacia Chemist's Farmacia

Fervenza Waterfall Cascada

Festa Party Fiesta

Fiestra Window Ventana

Filloa crêpe crepé

Foxo Ditch Cuneta

Fraga Wood, forest Bosque

Froita Fruit Fruta

Gaita Bagpipes Gaita

Gaiteiro Bagpiper Gaitero

Garfo Fork Tenedor

Grelos Turnip tops Grelos, tallos del nabo