Vocabularios:


 

Glosario de urbanismo


Aliñación: Son as liñas que establecen os límites da edificación entre esta e o espacio no edificable dentro dunha parcela edificable.

Aliñacións Actuais: Son os límites da edificación actualmente existentes, tanto interiores como exteriores.

Aliñacións Exteriores: Son as que no Plano fixan o límite da parcela edificable con os espacios libres exteriores, vías, rúas e prazas. A estes efectos prevalecerá a dimensión da rúa cando figure indicada.

Aliñacións Interiores: Son as que fixan os límites das parcelas edificables con o espacio libre interior.

Altura máxima: É a maior distancia vertical admisible para a edificación. Poderá regularse alternativa ou simultaneamente dos seguintes modos:
- Polo número de plantas.
- Por medición da distancia vertical entre as arestas do encontro da fachada co plano superior do último forxado e coa beirarrúa ou terreo circundante.

Altura de pisos: É a distancia vertical entre a cara superior e inferior de 2 forxados consecutivos.

Altura libre mínima de pisos: É a menor distancia vertical admisible entre os forxados correspondentes a solo e teito.

Altura en Edificación illada o exenta: A altura máxima deberá cumprirse en calquera punto das fachadas e medirase a partir da rasante do terreo en contacto coa edificación, salvo excepcións reguladas na ordenanza correspondente.
A efectos da medición da altura polo número de plantas, contabilizarán as plantas piso, a planta baixa e o semisoto cando supere en 1,5 m. sobre a rasante na correspondente fachada.

Bloques abertos: Tipoloxía urbana na que a edificación disponse en bloques illados, separados por espacios libres axardinados.

Cerres: División vertical do deslinde de fincas e entre estas e a vía pública ou espacios públicos, coincidentes coa aliñación e rasante oficial.

Edificabilidade: Cociente entre a superficie ou volume edificable (expresada en m2. ou m3.) e a superficie de solo asignable (expresada en m2.); segundo a asignación do solo, falarase de edificabilidade de parcela, de sector, etc. Este concepto poderá matizarse segundo as superficies do solo que se tomen como denominador, falándose de edificabilidades brutas ou netas.

Edificio exento: Tipoloxía urbana de edificios illados, xeralmente con tratamento singular debido o seu uso específico.

Densidade: Cociente entre o número de vivendas autorizado e a superficie de solo (xeralmente expresada en hectáreas) sobre a que se sitúan; son válidas aquí as mesmas matizacións do concepto anterior. Este concepto manexarase unicamente no planeamento para a ordenación de sectores por medio das figuras de planeamento correspondentes.

Índice de Ocupación: Relación entre a superficie ocupada en planta polo edificio e a da parcela, expresada en porcentaxe.

Cuarteirón: Unidade de división do solo delimitada polas aliñacións oficiais de vías ou espacios públicos

Cuarteirón pechado: Tipoloxía urbana na que a edificación ocupa o fronte da aliñación das rúas que delimitan o cuarteirón.

Parcela: Porción de terreo na que a aptitude para a edificación queda regulada na ordenación.

Parcela mínima: Superficie mínima admisible no proceso de parcelación e edificación.

Peza habitable: Enténdese como peza habitable aquela que se dedica a unha permanencia continuada das persoas e, polo tanto, tódalas que non sexan vestíbulos, corredores, aseos, despensas, roupeiros, trasteiros, depósitos, aparcamentos,etc.

Patio aberto a fachada: É aquel situado en fachada e aberto cara a ela na que a súa profondidade, medida normalmente ó seu plano, non sexa superior a 1,50 m.

Planta baixa: É aquela planta da edificación , o pavimento da cal se sitúa en contacto coa rasante da rúa de forma que máis dun 50 % do mesmo, deberá estar a unha diferencia de cota máxima con ela de máis ou menos 50 cms.e o seu teito non poderá estar a menos de 1,50 sobre dita rasante en calquera punto.

Rasante: É o perfil lonxitudinal dunha vía. A cota de rasante medirase en puntos do eixe. Para a medición de alturas de edificacións pechadas, utilizarase a rasante da beirarrúa en contacto coas aliñacións.

Rasante en edificación aberta: A delimitada polo plano as arestas do cal son as rúas que determinan a rúa principal e as anteriores existentes, salvo que se desenvolva a través de E.D.

Rasantes Oficiais: Son as definidas no Plano a partir dos puntos altimétricos establecidos nos planos de ordenación correspondentes e en ausencia de aqueles, as fixadas nos documentos que os desenvolven, creando como norma xeral, rasantes uniformes con pendente resultante da unión de cotas entre cruzamentos de rúas.

Recuados: É o ancho da faixa de terreo comprendida entre a aliñación oficial e a liña de edificación cando as dúas non coinciden. Así mesmo as separacións da edificación tanto baixo como sobre rasante respecto ós demais lindes da parcela edificable denominaranse recuados.
Recuados laterais ou posteriores se se refiren ó linde lateral ou posterior da parcela.

Sector: Superficie na que se aplican unhas condicións únicas de tramitación de figuras de planeamento que desenvolvan o Plano Xeral.