Vocabularios:


 

Siglas de textos legais e regulamentarios


Para a cita abreviada de textos legais e regulamentarios utilizanse as seguintes siglas:

T.R.L.S.: Real Decreto Lexislativo 1/1992, de 26 de Xuño, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei sobre o Réxime do Solo e Ordenación Urbana.

RPU: Regulamento de Planeamento para o desenvolvemento da Lei sobre o Réxime do Solo e Ordenación Urbana,aprobado por R.D. 2159/78.

RGU. Regulamento de Xestión Urbanística, aprobado por R.D. 3288/78

RDU: Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento da Lei sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana, aprobado por R.D. 2187/78.

LASGA: Lei de Adaptación da do Solo a Galicia (Lei 11/85)

L.C.O.: Lei 22/88 do 28 de Xullo de Costas.

RAMINP: Regulamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas, e perigosas, aprobado por Decreto 2414/61.

LC: Lei de Estradas (Lei 25/88).

RGC: Regulamento Xeral de Estradas, aprobado por R.D. 1073/77

LCX: Lei sobre estradas non estatais en Galicia. Lei 6/82.

LA: Lei de Augas 29/85.

RDPH: Regulamento Dominio Público Hidráulico. R.D.849/86.

CPI: Norma básica CPI/91 Condicións de Protección contra Incendios. RD 279/91.

CH: Decreto 240/89 sobre habitabilidade de vivendas..