Lexislación:


 

Función Pública e o Procedemento Administrativo


Lei da Función Pública (Lei 4/1988, do 26 de maio)

Lei 10/1989, de modificación da lei 4 / 1987, do 27 de maio, de creación da Escola Galega de Administración Pública. Exposición de motivos

Lei 12 / 1983 do 14 de outubro, regulamentadora do proceso autonómico

Lei 30 / 1984, do 2 de agosto, sobre medidas para reforma da Función Pública

Orde do 20 de xullo de 1990 pola que se dictan normas para a provisión de determinados postos de traballo de funcionarios na Administración Periférica do Estado, en relación co coñecemento das linguas oficiais propias das Comunidades Autónomas

Código Penal

Lei 30 / 1992, do 26 de novembro do réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común.