Lexislación:


 

Réxime Electoral


REAL DECRETO 2.224/1986 DO 20 DE OUTUBRO, POLO
QUE SE MODIFICAN AS CARACTERÍSTICAS OFICIAIS DOS ELEMENTOS MATERIAIS QUE SE VAIAN UTILIZAR NOS PROCESOS ELECTORAIS
(B.O.E. do 24/10/1986, nº 258)


Artigo 1

Engádeselle ó artigo 4 do Real Decreto 1732/1985, o seguinte parágrafo 4:

"Naquelas Comunidades Autónomas que teñan estatutariamente recoñecida a cooficialidade dunha lingua distinta do castelán, as papeletas para todo tipo de eleccións confeccionaranse con carácter bilingüe, coas características e condicións de impresión sinaladas no anexo 12 do presente Real Decreto".

Artigo 2

Engádeselle ó artigo 5 do Real Decreto 1732/1985, o seguinte parágrafo 2:

"Naquelas Comunidades Autónomas que teñan estaturaiamente recoñecida a cooficialidade dunha lingua distinta do castelán, os sobres destinados á votación ó Congreso dos Deputados, Senado, Concelleiros, Alacaldes e Acaldes-Pedáneos, regulamentados no anexo 4 cos números ECG 4.1., 4.2. e EL 4.1., confeccionaranse con carácter bilingüe, coas características e condicións de impresión sinaladas no anexo 12 do presente Real Decreto".

Artigo 3

Engádenselle ós anexos do Real Decreto 1732/1985, o seguinte anexo 12:

"Papeletas e sobres para seren utilizados nas Eleccións a Cortes Xerais e Locais naquelas Comunidades Autónomas que teñan recoñecida a cooficialidade dunha lingua distinta do castelán".