Lexislación:


 

Administración de Xustiza


Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial

Lei 38/1988, do 28 de decembro, de demarcación e planta xudicial

Lei 17/1977 do 4 de xaneiro que modifica o artigo 54 da Lei regulamentadora do rexistro civil

Real Decreto 1917/1986 do 29 de agosto, de modificación de determinados artigos do Regulamento do rexistro civil

Real Decreto 628/1987, do 8 de maio, polo que se modifican os artigos 86 e 225 do Regulamento do rexistro civil

Orde do 18 de abril de 1985, sobre renovación do documento nacional de identidade para substitución do nome propio do seu titular polo seu equivalente en calquera das linguas españolas

Orde do 26 de maio de 1988 (Ministerio de Xustiza) sobre certos modelos do Rexistro Civil

Acordo do pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial, do 23 de outubro de 1991, polo que se aproba o desenvolvemento regulamentario do artigo 341.2 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial

Real Decreto 2003/1986, do 19 de setembro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico dos corpos de oficiais, auxiliares e axentes da Administración de Xustiza

Orde do 1 de xullo de 1988, pola que se anuncia concurso de traslado para a provisión de prazas vacantes da categoría terceira do corpo de secretarios xudiciais

Certificacións literais

Libro de Familia