Lexislación:


 

Administración Local


Lei do uso do galego como lingua oficial polas entidades locais

Lei 7/1985, do 2 de abril, regulamentadora das Bases do Réxime Local

Real Decreto 1690/1986 do 11 de xullo, Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais

Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais

Resolución do 1 de marzo de 1988, da Secretaría de Estado para a Administración Pública, pola que se aproban as bases, baremos de méritos xerais e modelos ós que deberá axustarse a tramitación do concurso xeral de traslados para provisión definitiva de postos de traballo vacantes, reservados a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional

Orde do 3 de xuño de 1986, pola que se desenvolve o Real Decreto 382/1986 do 10 de febreiro, polo que se crea, organiza e regulamenta o funcionamento do rexistro de entidades locais

Orde do 31 de xaneiro de 1991 pola que se regulamentan cursos de formación en lingua galega para cadro de persoal das corporacións locais

Resolución do 21 de marzo de 1991, da Dirección Xeral de Xustiza e Relación coas Corporacións Locais, pola que se convoca unha proba ou exame propedéutico de lingua galega para o persoal das corporacións locais