Biblioteca:


 

Ordenanzas municipais

(Facilitadas polo SNL do Concello de Vigo)


A) ORDENANZA XERAL
1.-Ordenanza Fiscal Xeral (40K)
Anexo I: Texto complementario á Ordenanza Fiscal Xeral

B) IMPOSTOS
2.-Imposto sobre bens inmobles (1K)
3.-Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (3K)
4.-Imposto sobre actividades económicas (9K)
6.-Imposto sobre construccións, instalacións e obras (5K)
7.-Imposto sobre incremento de valor dos terreos de natureza urbana (7K)

C) CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS
8.-Contribucións especiais (7K)

D) TAXAS
10.-Expedición de documentos (5K)
11.-Taxis (3K)
12.-Servicios especiais, espectáculos e transportes (3K)
13.-Extinción de incendios (3K)
14.-Cemiterios (7K)
15.-Grua municipal (3K)
16.-Licencia de obras (4K)
17.-Licencia de actividades e instalacións (5K)
18.-Recollida do lixo (8K)
19.-Retirada instalacións postos de venda (2K)

E) PREZOS PUBLICOS

E.1) POR APROVEITAMENTOS ESPECIAIS

30.-Aproveitamento da vía pública (8K)
31.-Instalación de quioscos (2K)
32.-Instalación de postos de venda (2K)


E.2) POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OU REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
40.-Inspección sanitaria (5K)
41.-Desinfección (6K)
43.-Ensinanzas especiais (2K)
45.-Verquidos e limpeza de pozos negros (2K)
46.-Organización de espectáculos (2K)
47.-Estacionamento de vehículos (3K)
49.-Subministro de libros (2K)
50.-Exhibir propaganda (2K)
51.-Celebración casamentos Castrelos (2K)
52.-Axuda a domicilio (2K)
53.-Centro deportivo municipal (5K)
54.-Parque zoolóxico (1K)
55.-Emorvisa (6K)

F) URBANÍSTICAS
56.-Ordenanza para a mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas do Concello de Vigo (25K)


Nota: As numeracións omitidas por orde correlativa corresponden a futuras Ordenanzas.